Hoşgeldiniz  

Geyve Medya | 09 Nisan 2013 | Gündem, Siyaset

YSK kararı Resmi Gazete’de. Hangi İl kaç vekil çıkaracak

468657508811Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Yılı sonuçlarına göre illerin milletvekili sayısını yeniden belirledi. YSK’nın yeni listesine göre; Edirne’nin milletvekili sayısı azalırken, Ordu’nun milletvekili sayısı ise arttı.
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 110

– K A R A R –

Başkanlık Makamınca Komisyonumuza sunulan 22/3/2013 tarihli yazıda: “2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5 inci maddesinde; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek ilan edileceği hükmü yer almaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığının 1/2/2013 tarihli ve 858 sayılı yazılarıyla, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu çerçevesinde yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Yılı sonuçları 31/12/2012 tarihi itibariyle il – ilçe ve belde bazında bildirilmiştir.

Bu nedenle; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2012 tarihi itibariyle ilan edilmiş ve Başkanlığımıza gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Yılı sonuçları ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5 inci maddeleri dikkate alınarak, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresine bölünmesi gereken illerin hangi ilçelerden oluşacağının ve bu seçim çevrelerinin kaç milletvekili çıkaracağının tespiti için komisyon kurulmasına karar verilmesini takdirlerinize arz ederim.” denilmiş ve Kurulumuzun 22/3/2013 tarihli, 2013/104 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla, konu ve 4/4/2013 tarihli Komisyon raporu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2012 tarihi itibarıyla resmi olarak ilan edilen ve Başkanlığımıza da gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 nüfus sayımı sonuçları ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince, Kurulumuz tarafından seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca tespit edilerek Resmî Gazetede, Radyo ve Televizyonda ilan edilmektedir.

Kurulumuzun 22/3/2013 tarihli, 2013/104 sayılı kararı ile Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Mehmet KÜRTÜL Başkanlığında, Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri Nilgün İPEK ve Ünal DEMİRCİ’den oluşturulan komisyonca hazırlanan ve Kurulumuza sunulan 4/4/2013 tarihli Komisyon Raporunda aynen;

“2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun,

3 üncü maddesinde; milletvekili sayısının 550 olduğu,

5 inci maddesinde; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren, 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek ilan edileceği,

hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanun’un 4 üncü maddesine göre; milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken; toplam milletvekili sayısından (550) önce her il’e bir milletvekili tahsis edilir. Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, kalan milletvekili sayısına (469) bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur.

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı, 550’yi bulmadığı takdirde, nüfusu; milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin, artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıra esas alınarak dağıtıma tabi tutulur.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)’e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)’dan (35)’e kadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.

2839 sayılı Kanun’un 3 ve 4 üncü maddelerinin yukarıda belirtilen hükümleri ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2011 tarihi itibarıyla resmi olarak ilan edilmiş ve Başkanlığımıza gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 nüfus sayımı sonuçları birlikte göz önünde bulundurulmak suretiyle, 550 milletvekilinin (81) il’e dağılımı yapılmıştır.

Yapılan belirlemeye istinaden;

32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara İl’inin 2,

87 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul İl’inin 3,

26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir İl’inin ise 2,

seçim çevresine bölünmesi gerekli görülmüştür.

Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetilmiş, ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkânları da göz önünde bulundurulmuştur.

Öte yandan, birden fazla seçim çevresine bölünen illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağılımında da, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenmesi ilkesi benimsenmiştir.

………” görüşü bildirilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurulumuzun 22/3/2013 tarihli, 2013/104 sayılı kararı ile oluşturulan komisyonca yürütülen çalışma sonrası düzenlenen rapor incelenmiş olmakla,

a) Milletvekillerinin illere göre dağılımını gösterir (EK I),

b) 18’den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri olduğu,

c) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin EK (II/A), EK (II/B) ve EK (II/C) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiği,

yönündeki görüşlerin Kurulumuzca da uygun görüldüğüne,

karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç :

Açıklanan nedenlerle;

1- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2012 tarihi itibarıyla resmî olarak ilan edilen ve Başkanlığımıza da gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 nüfus sayım sonuçlarının esas alınmasına,

2- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3 ve 4 üncü maddeleri göz önünde bulundurularak, milletvekillerinin illere göre dağılımının (EK I) sayılı Cetvelde belirtildiği gibi tespitine,

3- Belirlenen duruma göre (18)’den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri olduğuna ve bu illerin EK: (II-A) – (II-B) – (II-C) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiğinin tespit ve kabulüne,

4- Kararın bir örneğinin ve eki cetvellerin il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

5- Karar ve eki cetvellerin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

6- Karar özeti ve eki cetvellerin Türkiye Radyo ve Televizyonunda yayınlanmasına,

5/4/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

BaşkanBaşkanvekiliÜyeÜye

Sadi GÜVEN Turan KARAKAYAMuharrem COŞKUNMehmet KÜRTÜL

ÜyeÜyeÜye

Nilgün İPEKAli KAYAHalim AŞANER

ÜyeÜyeÜye

İlhan HANAĞASIİbrahim ZENGİNZeki YİĞİT

EK (I) SAYILI CETVEL

MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İLİ : MİLLETVEKİLİ SAYISI İLİ : MİLLETVEKİLİ SAYISI
ADANA 14 KOCAELİ 11
ADIYAMAN 5 KONYA 14
AFYONKARAHİSAR 5 KÜTAHYA 5
AĞRI 4 MALATYA 6
AMASYA 3 MANİSA 9
ANKARA 32 KAHRAMANMARAŞ 8
ANTALYA 14 MARDİN 6
ARTVİN 2 MUĞLA 6
AYDIN 7 MUŞ 4
BALIKESİR 8 NEVŞEHİR 3
BİLECİK 2 NİĞDE 3
BİNGÖL 3 ORDU 6
BİTLİS 3 RİZE 3
BOLU 3 SAKARYA 7
BURDUR 3 SAMSUN 9
BURSA 18 SİİRT 3
ÇANAKKALE 4 SİNOP 2
ÇANKIRI 2 SİVAS 5
ÇORUM 4 TEKİRDAĞ 6
DENİZLİ 7 TOKAT 5
DİYARBAKIR 11 TRABZON 6
EDİRNE 3 TUNCELİ 2
ELAZIĞ 4 ŞANLIURFA 12
ERZİNCAN 2 UŞAK 3
ERZURUM 6 VAN 7
ESKİŞEHİR 6 YOZGAT 4
GAZİANTEP 12 ZONGULDAK 5
GİRESUN 4 AKSARAY 3
GÜMÜŞHANE 2 BAYBURT 1
HAKKARİ 3 KARAMAN 2
HATAY 10 KIRIKKALE 3
ISPARTA 4 BATMAN 4
MERSİN 11 ŞIRNAK 4
İSTANBUL 87 BARTIN 2
İZMİR 26 ARDAHAN 2
KARS 3 IĞDIR 2
KASTAMONU 3 YALOVA 2
KAYSERİ 9 KARABÜK 2
KIRKLARELİ 3 KİLİS 2
KIRŞEHİR 2 OSMANİYE 4
DÜZCE 3

TOPLAM 550
29699086840

2417 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Kişilere ve Kurumlara karşı saygı kurallarına uymayan yorumlar yayınlamayacaktır.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

© Geyvemedya.com 2011 - 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Site içeriğinin kaynak ve link belirtilmeden yayınlanması yasaktır.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle